Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego została powołana aktem notarialnym z dnia 26 lipca 1989 r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi w dniu 19.12.1989 r.

1. Cele Fundacji są następujące:

 1. wspieranie działalności Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności jego działalności naukowo-badawczej,
 2. podejmowanie działań na rzecz gospodarczego wykorzystania osiągnięć naukowo-badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 3. upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji,
 2. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 3. gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 4. przekazywanie swoich przychodów pieniężnych i rzeczowych na potrzeby Uniwersytetu Wrocławskiego stosownie do dokonanych uzgodnień i zgodnie z wieloletnimi i rocznymi planami działalności Fundacji,
 5. współpracę ze środowiskami gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą,
 6. wspieranie działalności polskich placówek naukowych,
 7. organizowanie i finansowanie:
  - konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
  - konkursów na prace naukowe,
  - stypendiów dla pracowników naukowych i studentów,
 8. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji.

Rada Fundacji:

 1. prof. dr hab. Adam Jezierski
 2. dr hab. Marcin Cieński
 3. prof. dr hab. Mirosława Czarnecka
 4. prof. dr hab. Jan Harasimowicz
 5. prof. dr hab. Zbigniew Jurek
 6. prof. dr hab. Karol Kiczka
 7. prof. dr hab. Zdzisław Latajka
 8. prof. dr hab. Ziemowit Popowicz
 9. dr Leszek Ryk
 10. prof. dr hab. Aleksander Sikorski
 11. dr hab. Leszek Sobkowiak

Zarząd Fundacji:

 1. prof. dr hab. Marek Bojarski
 2. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
 3. prof. dr hab. Leszek Kwieciński
 4. prof. dr hab. Rościsław Żerelik

Komisja Rewizyjna:

 1. dr hab. Lech Poprawski
 2. mgr Hanna Skornowicz
 3. prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

 

Statut Fundacji PDF
Regulamin na stypendium